Terminy składania zeznań podatkowych


Każdy kto uzyskał w ciągu roku podlegający opodatkowaniu przychód, zobowiązany jest do złożenia zeznania podatkowego PIT. Dokument ten informuje o wysokości uzyskanych środków i ewentualnych odliczeń. Rodzaj wypełnianego przez nas formularza PIT zależy od źródła dochodów podatnika, a terminy składania tych dokumentów w urzędzie skarbowym uzależnione są od typu zeznania.

 

 

 

1 lutego 2017 r. upływa termin składania PIT-ów: 16A, 19A, 28.

29 lutego 2017 r. upływa termin składania PIT-ów: 40, 40A

2 maja 2017 r. upływa termin składania PIT-ów: 36, 36L, 37, 38, 39

 

Wskazane powyżej terminy upływają o godzinie: 23:59 podanego dnia. Za nie złożenie deklaracji w terminie grożą podatnikom konsekwencje natury karno skarbowej.

 

Termin składania najpopularniejszych deklaracji podatkowych: PIT-36 oraz PIT 37 upływa zwykle 30 kwietnia. Kiedy jednak ta data przypada na wolny ustawowo od pracy dzień, wówczas istnieje możliwość złożenia zeznań podatkowych w pierwszym – po czasie urzędowo wolnym, dniu roboczym. Dlatego największa grupa podatników ma w tym roku przedłużony czas na rozliczenie się – do 2 maja.

PIT-36 – wypełniają osoby, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskujące przychody z zagranicy albo z wynajmu mieszkania.

PIT-36L – wypełniają przedsiębiorcy albo wspólnicy spółek osobowych, opodatkowujący dochody podatkiem liniowym.

PIT-37 – wypełniają pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci oraz renciści; również osoby osiągające przychody z tytułu: wynagrodzeń ze stosunku służbowego, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów oraz praw autorskich i praw majątkowych.

PIT-38 – jest wypełniany w przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych, udziałów w spółkach albo pochodnych instrumentów finansowych.

PIT-39 – wypełniają osoby rozliczające dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz praw majątkowych.

Im wcześniej zadbamy o rozliczenie się z urzędem skarbowym, tym prędzej otrzymamy zwrot należnego podatku. Odkładanie złożenia zeznania podatkowego na ostatnią chwilę stwarza ryzyko czekania w dużej kolejce; nie jesteśmy również w stanie przewidzieć ewentualnych okoliczności, które mogą przeszkodzić nam w terminowym złożeniu ważnych dokumentów.

 

Trzy sposoby składania zeznania podatkowego PIT: 

 

  1. W okienku podawczym urzędu skarbowego – przyjmujący zeznanie podatkowe urzędnik wystawia poświadczenie odbioru dokumentów na ich kopii. Kopia ta powinna być przechowana przez podatnika do chwili przedawnienia wykazanych w złożonej deklaracji zobowiązań. Wystawienie wspomnianego poświadczenia podatnikowi jest obowiązkowe i należy dopilnować, aby na kopii formularza PIT znalazł się stempel danego urzędu skarbowego wraz z datą przekazania oryginału dokumentów.

 

  1. Wysłanie zeznania podatkowego Internetem – w tym wypadku należy wypełnić formularz deklaracji za pomocą wybranego i dedykowanego temu celowi programu. Program taki można znaleźć TUTAJ. Korzystanie z niego daje nie tylko pewność, że zeznanie podatkowe zostanie prawidłowo wypełnione, lecz również stwarza możliwość i szansę pomocy chorym na raka dzieciom. Przy wysyłaniu formularza PIT drogą elektroniczną konieczne jest potwierdzenie niektórych zawartych w nim danych. Zanim przystąpimy do wypełniania deklaracji warto sobie przygotować kwotę uzyskanego w danym roku przychodu oraz numer PESEL. Wysyłanie wypełnionego formularza PIT do urzędu skarbowego np. zwykłą drogą e-mailową, skutkuje tym, że nie zostanie on przyjęty, jako prawidłowo złożony dokument.

 

  1. Wysłanie zeznania podatkowego Pocztą Polską – gwarantuje podatnikowi zachowanie ustawowego terminu na złożenie dokumentów podatkowych, nawet jeżeli zostaną one doręczone w dniach następnych. Jest to forma dogodna dla osób zmuszonych złożyć swoją deklarację po zamknięciu urzędów skarbowych. Zachowanie ustawowego terminu będzie oczywiście możliwe, jeśli deklaracja została w tym terminie wysłana – liczy się bowiem data wysłania korespondencji, a nie data jej dotarcia do urzędu skarbowego.

 

Inne możliwości (dotyczące niewielkiej liczby podatników)

– żołnierze lub członkowie załóg statków morskich mogą składać zeznania podatkowe w dowództwach jednostek lub u kapitanów statków;

– osoby odbywające karę pozbawienia wolności składają wypełnione formularze PIT w administracjach zakładów karnych, a osoby aresztowane w administracjach aresztów śledczych.

 

Pobierz program i przekaż 1 %