Druki PIT


Wymieniamy poniżej najczęściej stosowane rodzaje druków PIT, służących podatnikom do składania rocznej deklaracji podatkowej.

Każdy z wymienionych formularzy deklaracji umożliwia przekazanie 1 procenta podatku na rzecz Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

Druk PIT-28 (pobierz tutaj: PIT-28)

Zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanego przychodu, dokonanych odliczeń oraz należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dotyczy:
– osób uzyskujących przychody z tytułu indywidualnej działalności gospodarczej – prowadzonej indywidualnie lub w ramach spółki,
– osób, które osiągnęły w danym roku podatkowym przychody z najmu lub podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy (oraz podobnych umów).

Rozliczając podatki na zasadach ryczałtu, trzeba wcześniej złożyć w urzędzie skarbowym odpowiednią deklarację.

PIT-28 wymaga, aby małżonkowie rozliczający się wspólnie, złożyli dwie niezależne deklaracje – także wtedy, kiedy dotyczy to ich wspólnej własności, wspólnego posiadania, lub użytkowania rzeczy.

Druk PIT-36 (pobierz tutaj: PIT-36)

Zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

Dotyczy osób prowadzących własną działalność gospodarczą w roku podatkowym – pozarolniczą albo z działu specjalnej produkcji rolnej. Chodzi tu o działalność opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu progresywnej skali podatkowej.

Przychody mogą pochodzić z następujących źródeł:
– krajowych – uwzględniających obowiązek samodzielnego opłacania zaliczki na podatek,
– zagranicznych – uwzględniających pracę zarobkową płatnika spoza Polski,
– innych źródeł – opodatkowanych na zasadach ogólnych, bez obowiązku, ze strony podatnika lub płatnika, odprowadzania zaliczek.

Umowy: najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, lub inne o podobnym charakterze (opodatkowane na zasadach ogólnych), również mogą być źródłem przychodu.

Zdarza się, że jedno z małżonków jest zobowiązane do rozliczenia się za pomocą formularza PIT-36, a drugie za pomocą formularza PIT-37. Wówczas należy dokonywać wspólnego zeznania formularzem PIT-36. Obowiązuje on również wtedy, kiedy składający zeznanie podatkowe chce w nim doliczyć dochody małoletniego dziecka. Jeśli którakolwiek z osób rozlicza się przez PIT-28 albo PIT-36L, wspólne rozliczenie jest niemożliwe.

Druk PIT-36L (pobierz tutaj: PIT-36L)

Zeznanie dla podatników, wybierających opodatkowanie w postaci podatku liniowego. W tym wypadku stosowana jest dziewiętnastoprocentowa stawka podatku – niezależnie od wartości zarobku uzyskanego z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Dotyczy:
– wyłącznie przedsiębiorców (wspólników spółek osobowych, opodatkowanych podatkiem PIT), które w odpowiednim momencie złożyły wymagane oświadczenie o wyborze formy liniowej podatku – czyli na początku podsumowywanego roku podatkowego, lub jeszcze przed jego rozpoczęciem,
– przeznaczony jest wyłącznie dla podatników, którzy rozliczają się indywidualnie – nie wolno go łączyć z rozliczeniem małżonka lub małoletniego dziecka.

Podatnik składający tę deklarację może stanąć przed koniecznością wypełnienia również innych druków formularzy, np. PIT-u-37. Ma to miejsce, jeżeli zarobki firmowe łączone są z innymi źródłami przychodów.

Druk PIT-37 (pobierz tutaj: PIT-37)

Zaznanie dla podatników deklarujących wynagrodzenia oraz zarobki rozliczne przez płatników, czyli np. pracodawców oraz zleceniodawców. Do końca lutego każdego roku płatnik ma obowiązek przekazania podatnikowi wypełnionego druku: PIT-11. Ten ostatni wypełnia na jego podstawie swój PIT-37.

Kryteria, które muszą spełnić podatnicy wypełniający PIT-37 (niezależnie od uzyskania przychodów wyłącznie za pośrednictwem płatnika ze źródeł na terytorium kraju):
– nie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i nie prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej – opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
– nie obniżanie dochodów o straty z lat ubiegłych,
– brak obowiązku doliczania małoletnich dzieci do uzyskanych dochodów.

Podatnicy nie spełniający powyższych kryteriów, lecz opodatkowani według skali podatkowej, wypełniają druk zeznania: PIT-36 – czynią to nawet w przypadku, kiedy jedynie część przychodów uzyskiwana jest bez pośrednictwa płatnika.

Za pomocą formularza PIT-36 odbywa się również wspólne rozliczenie podatkowe z małżonkiem, nie mogącym złożyć deklaracji PIT-37, lub zarobkującym dzieckiem.

Druk PIT-38 (pobierz tutaj: PIT-38)

Zaznanie podatkowe o przychodach uzyskanych prywatnie.

Obejmuje przychody z tytułu:
– odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, lub pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających,
– objęcia i odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną,
– objęcia wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny.

Podatnik wskazuje w deklaracji również opodatkowane przychody zagraniczne. Bez znaczenia jest fakt, czy podatnik nabył prawa do zbywanych papierów wartościowych w tym samym roku (czyli kiedy nabył koszty ich uzyskania). Jeśli sprzedaż udziałów odbywa się poza rachunkiem inwestycyjnym, PIT-38 trzeba wypełnić samodzielnie.

PIT-38 nie stwarza możliwości wspólnego rozliczenia przez małżonków.

Druk PIT-39 (pobierz tutaj: PIT-39)

Zeznanie podatkowe, dla osób, które w ostatnim roku podatkowym uzyskały przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych.

Dotyczy nieruchomości nabytych lub wybudowanych od początku 2010 r.

Małżonkowie sprzedający nieruchomość objętą małżeńską wspólnotą majątkową, składają osobne deklaracje, wykazując w każdej z nich przychód ze swojego udziału w wymienionej współwłasności.

 

Zobacz, jak wypełnić PIT -37:

 

Pobierz program i przekaż 1 %